Jaarverslag 2017

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant


Aan: het bestuur en de Raad van Commissarissen van Stichting Regionale Omroep West
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen samengevatte financieel verslag 2017
Ons oordeel
Wij hebben het bijgesloten, door ons gewaarmerkte, samengevatte financieel verslag 2017 van Stichting Regionale Omroep West te ‘s-Gravenhage gecontroleerd.
Naar ons oordeel is het samengevatte financieel verslag in alle van materieel belang zijnde opzichten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Regionale Omroep West en in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.
Het samengevatte financieel verslag bestaat uit:
  1. 1. de samengevatte balans per 31 december 2017; en
  2. 2. de volgende samengevatte overzichten over 2017: de exploitatierekeningen en het kasstroomoverzicht.
  3. 3. overzicht bezoldiging topfunctionarissen.

Het samengevatte financieel verslag bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW), het Handboek Financiële Verantwoording Regionale Publieke Media-instelling en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het kennisnemen van het samengevatte financieel verslag kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Regionale Omroep West.
De basis voor ons oordeel
Het samengevatte financieel verslag ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2017 van Stichting Regionale Omroep West. Wij hebben een goedkeurend oordeel versterkt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 19 april 2018. Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds onze controleverklaring van 19 april 2018.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de samengevatte jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Regionale Omroep West zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Commissarissen voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de gecontroleerde jaarrekening. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van de samengevatte jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van het samengevatte financieel verslag moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur het samengevatte financieel verslag opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de entiteit te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de samengevatte jaarrekening.
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van het opstellen van het overzicht.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaard 810, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Wij communiceren met de Raad van Commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Rijswijk, 1 juni 2018
BDO Audit & Assurance B.V. namens deze,
w.g. drs. T.H. de Rek RA