Financieel verslag 2017

Bezoldiging topfunctionarissen


Functiegegevens Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
 
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
 
Individueel toepasselijk bezoldigingmaximun
 
- / - Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
 
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
 
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband 2016 (in fte)
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

Wet Normering Topinkomens
Wet Normering Topinkomens (WNT) Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft Omroep West zich gehouden aan de Beleidsregels toepassing WNT. Omroep West heeft de Beleidsregels toepassing WNT, waaronder het wetsvoorstel Aanpassingswet WNT, als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.
Eerder genoemd wetsvoorstel mag op grond van de mededeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 12 februari 2014 worden toegepast als ware de wettekst reeds in werking getreden.