Financieel verslag 2017

Exploitatierekening


BATEN (in euro's) 2017 2016
 
Media-aanbod
- OCW bijdrage
- Reclamebaten
Programmagebonden eigen bijdragen
- Sponsorbijdragen
- Bijdragen van overige derden
Opbrengst nevenactiviteiten
Barteringbaten
Som der bedrijfsopbrengsten

LASTEN (in euro's) 2017 2016
 
Lonen en salarissen
Sociale lasten (inclusief pensioenlasten)
Afschrijvingen op materiele vaste activa
Directe productiekosten
- Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)
- Technische productiekosten media-aanbod
- Overige productiekosten media-aanbod
- Sales en reclame
Overige bedrijfslasten
- PR en promotie
- Huisvestingskosten
- Overige algemene lasten
Barteringlasten
Som der bedrijfslasten

  2017 2016
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen
Waardeverandering vorderingen vaste activa
Rentelasten en soortgelijke kosten (-/-)
Som der bedrijfslasten

  2017 2016
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening
Over te dragen reserve voor media-aanbod
Exploitatieresultaat na overdracht