Financieel verslag 2017

Kasstroomoverzicht


KASSTROOMOVERZICHT (in euro's) 2017 2016
 
I Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat
 
Aanpassing voor:
- Afschrijvingen vaste activa
- Mutatie voorzieningen
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten
 
- Mutatie voorraden
- Mutatie vorderingen
- Mutatie kortlopende schulden
 
 
Ontvangen Interest
Betaalde Interest
 
Netto kasstroom uit operationele activiteiten
 
II Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Investeringen in financiele vaste activa
Desinvesteringen in financiele vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
 
III Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden
Rente van langlopende schulden
Aflossing van langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
 
Mutatie geldmiddelen

  2017 2016
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt
Liquide middelen einde boekjaar
Liquide middelen begin boekjaar
Mutatie liquide middelen

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Regeling financiële verantwoording voor regionale publieke media-instellingen en de RPO.
Resultaatbestemming
Het resultaat 2017 van 55.805 euro is toegevoegd aan de reserve voor het media-aanbod.