Financieel verslag 2017

Balans


Balans per 31 december 2017
(voor resultaatbestemming)
ACTIVA (in euro's) 31-12-2017 31-12-2016
Vaste activa
Materiële vaste activa
- Bedrijfsgebouwen en -terreinen
- Inventaris en inrichting
- Andere vaste bedrijfsmiddelen
 
Financiële vaste activa
- Deelnemingen
Vorderingen
- Handelsdebiteuren
- Belastingen en premies soc. verzekeringen
- Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
TOTAAL

PASSIVA (in euro's) 31-12-2017 31-12-2016
 
Eigen Vermogen / Groepsvermogen
- Algemene reserve
- Reserve voor media-aanbod
- Onverdeeld resultaat
 
Voorzieningen
- Voor pensioenen
- Overige
Kortlopende schulden en overlopende passiva
- Schulden aan leveranciers
- Belastingen en premies soc. verz.
- Overige schulden en overl. passiva
TOTAAL