Sociaal Jaarverslag

Omroep West in cijfers


Formatie
Het formatieplan van Omroep West is vastgesteld op 81,4 FTE. Op 31 december 2017, de peildatum, had de omroep 75,17 FTE in dienst.
Personeelsbestand
Conform de cao voor het omroeppersoneel wordt er in het sociaal jaarverslag melding gemaakt van de verhouding proces- en project functies per cluster.
Cluster proces - 95% FTE kernposities - 5% flexposities
Cluster project - 0% FTE kernposities - 0% flexposities
Instroom
Vijftien medewerkers zijn bij de omroep in dienst getreden het afgelopen jaar. Alle 15 medewerkers zijn in dienst getreden op een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd in een procesfunctie behorende tot de kern.
Uitstroom
Dertien medewerkers zijn het afgelopen jaar uitdienst getreden. Acht medewerkers hebben gebruik gemaakt van de vrijwillig vertrekregeling die in 2016 is opengesteld. Eén tijdelijke arbeidsovereenkomst is niet verlengd, drie medewerkers hebben de omroep verlaten vanwege een andere baan en/of studie (positieverbetering) of verzelfstandiging.
Freelancers
Ook in 2017 is er veelvuldig gewerkt met freelancers. Freelancers die in het bezit zijn van een VAR, WUO of DGA factureren direct, zelfstandig aan Omroep West en werken op basis van een zogenaamde raamovereenkomst. De overige freelancers worden verloont via Tentoo. In het kader van de veranderende Wet- en regelgeving rondom de inzet van freelancers, heeft de omroep een start gemaakt met het aanpassen van het freelancebeleid.
Verhouding man/vrouw
Per 31 december 2017 zijn er bij Omroep West 37 vrouwen en 53 mannen werkzaam.
Leeftijden
De gemiddelde leeftijd is licht gedaald, de gemiddelde leeftijd per 31 december 2017 is 45,4 jaar.
Opleidingen
Het opleidingsbudget van € 54.000 is in 2017 volledig benut.
Beoordelings- en functioneringsgesprekken
Ook in 2017 hebben er beoordelings- en functioneringsgesprekken plaatsgevonden in het kader van de HR cyclus.
In het kader van de gedifferentieerde beoordeling zijn de medewerkers als volgt beoordeeld:
1 medewerkers ver boven de norm
17 medewerkers boven de norm
63 medewerkers conform de norm
4 medewerker te ontwikkelen
0 medewerkers onder de norm
5 medewerkers zijn niet beoordeeld