Sociaal Jaarverslag

Organisatie


Stage- en werkervaringsplaatsen
Omroep West is zich bewust van haar maatschappelijke rol en heeft in nauwe samenwerking met Middin twee werkervaringsplaatsen gecreëerd voor mensen met een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast bieden wij op projectbasis ruimte voor (her)intreders met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook hebben wij jaarlijks ruimte voor vele (V)MBO, HBO en WO stagiaires.
Arbo
Het ziekteverzuimcijfer is gestegen van 2,27% naar 2,92%: een stijging van 0,65%. Deze stijging werd veroorzaakt doordat het aantal medewerkers dat middel- of langdurig arbeidsongeschikt waren is toegenomen. De meldingsfrequentie is gelijk gebleven op 1,33% in 2017. Dit blijft in 2018 een punt van aandacht.
Vertrouwenspersonen
Er is een interne- en externe vertrouwenspersoon aangesteld, waar medewerkers en freelancers met vraagstukken zoals beschreven in het protocol ‘ongewenste omgangsvormen’ en de ‘klokkenluidersregeling’ terecht kunnen. De beide vertrouwenspersonen brengen jaarlijks verslag uit over het voorgaande jaar aan de bestuurder. Dit verslag wordt tevens besproken met de ondernemingsraad.
Klokkenluidersregeling
Omroep West heeft een klokkenluidersregeling, deze regeling biedt medewerkers en freelancers de mogelijkheid om het vermoeden van misstanden te melden. De regeling is gepubliceerd op het intranet en de medewerkers en freelancers worden jaarlijks via de interne nieuwsbrief geïnformeerd en geattendeerd op deze regeling.
BHV
In 2017 zijn alle BHV-ers en ploegleiders weer op herhalingscursus geweest. De receptionistes en nachttechnici hebben een AED en reanimatietraining doorlopen. In 2017 hebben er geen incidenten plaatsgevonden waarbij de inzet van BHV-ers noodzakelijk was.