Verslag Programmabeleid Bepalend Orgaan

De samenstelling van het PBO


Het Programmabeleid Bepalend Orgaan Omroep West beschikt over een rooster van aftreden.
Het PBO bestaat, conform de Statuten van Omroep West, uit 11 leden; 10 leden die primair een stroming vertegenwoordigen en een onafhankelijk voorzitter. Er zijn ultimo 2017 drie vacatures.
Naam Stroming Benoemd in
Mevrouw E.P. Mulder Kunst en Cultuur 2009 (2017)
Mevrouw G. Berkel - Larmonie

Kerkgenootschappen en genootschappenop geestelijke grondslag

2011 (2015)
De heer P.E.J. van Waasdijk Maatschappelijke zorg en welzijn 2011 (2015)
De heer J.L.P. Bustin Onderwijs en educatie 2011 (2015)
De heer F.L.J. Walvis Onafhankelijk voorzitter 2015
Mevrouw M.B. Rocha Emancipatiebewegingen 2015
Mevrouw S. Sloothaak   Milieu- en Natuurorganisaties 2016
De heer A.A.M. van Zelst Werkgevers 2016

Vacature: Sport, recreatie en toerisme
Vacature: Etnische minderheden en ontwikkelingssamenwerking
Vacature: Werknemers

De leden zijn benoemd, resp. herbenoemd voor een periode van vier jaar. De leden kunnen, behoudens bijzondere omstandigheden, één keer herbenoemd worden. Mevrouw Mulder is gelet op de ophanden zijnde heroriëntatie van het PBO herbenoemd voor een derde termijn. Mevrouw Mulder vervult de rol van vicevoorzitter van het PBO.
Het PBO is voortdurend bezig om de personele invulling goed te doen aansluiten op de maatschappelijke verhoudingen binnen het verzorgingsgebied Zuid-Holland noord.
De goede contacten tussen de programmaraad, directie, hoofdredactie en de Raad van Commissarissen (RvC) zijn voortgezet. Er is wederzijds respect voor de eigen rollen.
Frans Walvis
Onafhankelijk voorzitter van het PBO
Leden PBO 2017: vlnr:
De heer A. A.M. van Zelst, Mevrouw G. Berkel – Larmonie, Mevrouw E.P. Mulder, De heer P.E.J. van Waasdijk, Mevrouw S. Sloothaak, Mevrouw M.B. Rocha, De heer F.L.J. Walvis, De heer J.L.P. Bustin