Verslag Programmabeleid Bepalend Orgaan

Personele wisselingen


Wij hebben in december 2017 afscheid genomen van drie leden van het PBO. Mevrouw Heera Dijk en de heer Mazdak Zareei hebben de reglementair bepaalde termijn van maximaal acht jaar voltooid. De heer Job Versteeg heeft tussentijds afscheid genomen. Het was voor hem niet meer te combineren met andere verplichtingen. Wij zijn Heera, Mazdak en Job dankbaar voor hun zeer gewaardeerde, altijd positief kritische inbreng.
De vanuit het PBO gevormde ad-hoc commissie heeft de selectieprocedure voor de drie nieuw te werven leden in december gestart met het opstellen van de advertentie. Voor het gereedkomen van dit jaarverslag heeft de commissie haar werkzaamheden kunnen afronden met voordrachten via de directie aan de Raad van Commissarissen. Deze heeft de voordrachten bevestigd en daarmee zijn in 2018 de drie nieuwe leden benoemd.