Verslag Programmabeleid Bepalend Orgaan

Taakuitoefening PBO


Het PBO van Omroep West bestaat uit tien leden en een onafhankelijk voorzitter. Het PBO voert de vanuit de Mediawet 2008 en de statuten opgedragen taken en verantwoordelijkheden uit. De taken omvatten primair de vaststelling, de evaluatie en het toetsen op de uitvoering van het jaarlijkse programma-/media-aanbodbeleid.
De permanente en jaar op jaar onveranderd sterk groeiende aanwezigheid van Omroep West op de sociale media Twitter, Facebook, YouTube en Instagram heeft de hoogste prioriteit in ons streven de missie van Omroep West te realiseren. Inmiddels zijn sociale media het eerste en primaire distributiekanaal als het om nieuws gaat.