Verslag Programmabeleid Bepalend Orgaan

Vergaderingen


Het PBO van Omroep West kwam in 2017 vier keer in vergadering bijeen. Van alle vergaderingen is een verslag gemaakt. Die verslagen zijn in de volgende vergadering op de agenda geplaatst, besproken en vastgesteld.
De opkomst van de leden tijdens de vergaderingen was onveranderd hoog. Bij alle vergaderingen was de hoofdredactie aanwezig. De directie was in vergaderingen aanwezig, als daar vanuit het PBO om werd verzocht of als daar vanuit de directie behoefte aan bestond.
Het PBO heeft, zoals eerder vermeld, de wettelijke taak om het media-aanbodbeleid van Omroep West vast te stellen en de uitvoering te controleren. Dat betekent dat het PBO van Omroep West in zijn vergaderingen:
 • Eenmaal per jaar het programmabeleid vaststelt
 • Eenmaal per jaar een oordeel geeft over de uitvoering van het programmabeleid
 • Tweemaal per jaar programma’s bespreekt, beluistert en internet intensief raadpleegt om tot een oordeel te kunnen komen
Wellicht ten overvloede vermelden we dat het PBO gaat over het media-aanbodbeleid. Het PBO gaat niet over de programma-inhoud. Sinds medio 2013 hanteert het PBO een zelf ontwikkelde methodiek om te bezien of de programmering van Omroep West voldoet aan de wetgeving.
Naast ogen en oren voor de algemene ontwikkelingen in ons digitale medialand geeft het PBO zichzelf tweemaal per jaar de opdracht om:
 • Vooraf uitgekozen televisieprogramma’s te bekijken;
 • Vooraf uitgekozen radioprogramma’s te beluisteren;
 • Gedurende een vooraf uitgekozen week geregeld het aanbod van internet te bekijken.
De keuze voor de programma’s van radio en televisie is een coproductie van het PBO en de hoofdredactie.
Deze kijk- en luistermomenten worden getoetst aan het beleid dat Omroep West heeft vastgesteld en waarvan het PBO heeft geoordeeld dat het beleid voldoet aan de opdracht uit de Mediawet. Het PBO hanteert een viertal criteria waar de programma’s aan moeten voldoen:
 1. Gericht op de regio: vertegenwoordigt het onderwerp de regio’s en/of sluit het aan bij de regio’s?
 2. Dichtbij de mediagebruiker: spreekt het onderwerp een groot publiek aan en is er sprake van herkenning?
 3. Interactie direct of indirect: zet het programma aan tot:
  • Directe interactie: activeert het onderwerp om te reageren?
  • Indirecte interactie: activeert het onderwerp tot maatschappelijke participatie en zet het aan tot nadenken?
 4. Actualiteit: sluit het aan op de hedendaagse maatschappelijke thema’s?
Aan de hand van deze criteria wordt het media-aanbodbeleid ‘gescoord’. Tijdens de vergaderingen van het PBO wordt er onderling gesproken/gediscussieerd over de scores. Aan de hand van de scores en de discussie bepaalt het PBO of het media-aanbodbeleid voldoet. Het oordeel, zoals beschreven in het jaarverslag van het PBO, wordt vervolgens overgenomen door het Commissariaat voor de Media.
Het PBO heeft deze werkwijze sinds de introductie tien keer toegepast, waarvan twee keer in 2017. Aan 2017 zijn de volgende gegevens qua kijk- en luistermomenten ontleend:
De cijfers zijn gegeven op een vierpuntsschaal met het volgende scoreverloop:
 1. niet van toepassing
 2. enigszins van toepassing
 3. van toepassing
 4. enorm van toepassing

Dat leidt tot de volgende cumulatie:
Criteria Gem. televisie Gem. radio Gem. internet Gem. totaal
Gericht op de regio 3,66 2,90 4,00 3,52
Dichtbij de mediagebruiker 3,30 2,89 4,00 3,40
Interactie direct/indirect 2,70 2,99 3,54 3,08
Actualiteit 2,91 2,28 3,94 3,04

Op grond van de scores én op grond van de inhoudelijke discussie oordeelt het PBO dat het media-aanbodbeleid voldoet aan de opdracht die de Mediawet aan Omroep West stelt. Hierbij wordt ook voldaan aan de norm dat minstens 50% uit programma-aanbod bestaat van informatieve, culturele en educatieve aard, dat betrekking heeft op de provincie, resp. het verzorgingsgebied van Omroep West.
Elk PBO-lid onderhoudt goede relaties met zijn achterban primair in relatie tot zijn stroming. In de vergaderingen wordt op basis van kennis en argumenten met elkaar gediscussieerd. De PBO-leden stellen zich daarbij breed op, breder dan de eigen stroming. Wij ervaren dat als positief. Vanuit het PBO worden aan de hoofdredactie gevraagd en ongevraagd adviezen gegeven. PBO-leden treden zeer regelmatig op als aandrager van informatie en nieuws, dat vanuit hun netwerk afkomstig is.