Verslag Programmabeleid Bepalend Orgaan

Omroep West multimediale leverancier van content


Het programmabeleid in 2017 heeft centraal gestaan in de vier vergaderingen en andere activiteiten van het Programmabeleid Bepalend Orgaan van Omroep West (PBO). 2017 was een overgangsjaar; van ‘op de winkel passen’ naar werken aan de toekomst van Omroep West als multimediale leverancier van content.
Omroep West heeft in 2017 de ‘Strategische Visie Omroep West 2018-2021’ opgesteld. Het PBO is in alle fasen van het intensieve project daar actief bij betrokken geweest. Het project om tot de visie te komen is breed gedragen door alle geledingen binnen Omroep West. Iedereen heeft in werk- en projectgroepen actief zijn inbreng gehad.
Het is wat ons betreft een uitstekend voorbeeld van participatie door de medewerkers en het PBO om uiteindelijk te komen tot een door de directie aan de Raad van Commissarissen voorgelegde en door haar goedgekeurde strategische visie. De gekozen werkwijze heeft de aanzet gegeven tot een cultuuromslag, waar we nu in 2018 nog in verkeren. Geen van boven af opgelegde missie en visie, maar een door alle geledingen gedragen strategische visie.
Het concessiebeleidsplan, dat door de RPO is opgesteld, bepaalt voor de redactie de journalistieke kaders. Het PBO zal in haar werkzaamheden en afwegingen beide stukken als leidraad hanteren. We zijn tevreden met het feit dat we weer vooruit kunnen kijken en kunnen werken aan de invulling van de uitdagingen die in de ‘Strategische Visie Omroep West 2018-2021’ zijn neergelegd. Het echte werk kan beginnen!
Redactioneel zal de grootste uitdaging zijn om iedereen te laten werken vanuit de mindset ‘online en social first’.
We zijn onveranderd op de goede weg en 2017 is in dat kader een heel belangrijk jaar geweest. Daarbij kwam ook nog het afscheid, na zes jaren van goede samenwerking, van Renzo Veenstra, de hoofdredacteur. Wij bedanken Renzo voor deze samenwerking. Renzo heeft bij Omroep Brabant zijn nieuwe uitdaging gevonden.
Dit jaarverslag van het PBO heeft de functie van inhoudelijke verantwoording, zoals is vastgelegd in de ‘Uitgangspuntennotitie’, artikel 107 Mediawet 2008. Bij de opstelling van dit jaarverslag is gebruik gemaakt van de in 2009 door Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS) ontwikkelde ‘Handreiking PBO’. De Mediawet 2008 is aan alle leden van het Programmabeleid Bepalend Orgaan Zuid-Holland noord, c.q. het Programmabeleid Bepalend Orgaan Omroep West (PBO) bekend. Het reglement van het PBO is daarop afgestemd.