Verslag van de Directie

Bedrijfsvoering


Beleidsregels Governance & Interne beheersing
Per 1 januari 2018 worden nieuwe beleidsregels voor Governance & Interne beheersing van het Commissariaat voor de Media van kracht. Naast de al eerder gememoreerde eisen die de wet AVG aan de omroep stelt, betekenen deze aangescherpte beleidsregels een verdere verzwaring van de regeldruk voor de omroep. Ten behoeve van een goede (financiële) beheersing kent Omroep West een meer dan adequaat werkende inrichting van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC).
Hieronder verstaat Omroep West onder meer het zorgdragen voor een juiste functiescheiding, een planning & control cyclus en de aanwezigheid van een contractenregister. Maandelijks worden er meerdere rapportages opgemaakt en verstrekt waarin financiële en kwalitatieve kengetallen zijn opgenomen en besproken met de diverse verantwoordelijken.
Omroep West kent meerdere regelingen inzake het ethisch handelen. Zo is er een klokkenluidersregeling op het intranet gepubliceerd en is er een interne- en externe vertrouwenspersoon benoemd waar medewerkers met hun melding terecht kunnen. Op hetzelfde intranet is een compliance regeling beschikbaar waarin zaken worden beschreven zoals het omgaan met geschenken en zakelijke eigendommen. Het reglement nevenfuncties beschrijft de stappen (conform vastlegging in de cao) hoe te handelen indien sprake is van een nevenfunctie met mogelijk belangenverstrengeling.
Omroep West voert derhalve een in alle opzichten integere en beheerste bedrijfsvoering. Daarmee wordt rechtmatige besteding en de continuïteit van publieke middelen gewaarborgd, evenals de realisatie van onze strategische doelstellingen. Echter, niet alle maatregelen die hiertoe bijdragen zijn op een even expliciete en daarmee altijd herleidbare wijze in de organisatie beschreven. Sommige aspecten zijn in de loop der jaren impliciet in de organisatie ontstaan en bij personen belegd.
De omroep realiseert zich dat daarmee de wijze van verankering en handhaving nog niet optimaal is. Om een in alle aspecten nog meer integere en beheersbare bedrijfsvoering te realiseren, heeft Omroep West in 2017 het startsein gegeven om een expliciet proces van risicomanagement en compliance binnen haar organisatie te verankeren.
Voor 2018 is de focus om de implementatie van beleidsregels en risicobeheersing meer handen en voeten te geven, op zowel strategisch als operationeel niveau. Van impliciet naar expliciet risicosturen, heldere risicorapportages en het formaliseren van de risk & compliance rol.