Verslag van de Directie

Externe ontwikkelingen


RPO
In juli 2017 zijn het samenwerkingsorgaan van de regionale omroepen ROOS en de vanuit de Mediawet beoogde toekomstige concessiehouder voor de sector regionale publieke omroepen RPO, gefuseerd. De RPO is (wordt) in brede zin verantwoordelijk voor allerhande coördinerende taken ten behoeve van OCW en de regionale omroepen, waarbij deze laatsten als regionale media-instellingen (RMI) zelf individueel verantwoordelijk blijven voor (het verkrijgen en uitvoeren van ) hun aanwijzing als RMI.
De wijze waarop de RPO de in de Mediawet aan haar toegewezen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zal gaan invullen en uitvoeren moet nog met de RMI’s worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SWOK). Het gaat dan om o.a. meerjarenbeleidsplan, meerjarenbegroting en prestatieovereenkomst tussen RPO en OCW. In de zomer van 2017 is hierover door Omroep West samen met Omroep Brabant en L1 met de RPO onderhandeld, om dit op een zo evenwichtig mogelijke manier in te vullen.
Wet DBA
De wet DBA maakte het in 2017 noodzakelijk de afspraken die de omroep had/heeft met freelance medewerkers tegen het licht te houden en in een aantal gevallen te actualiseren. Naast de eigen vaste formatie maakt Omroep West op grote schaal gebruik van freelancers.
AVG
Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In het vierde kwartaal van 2017 heeft Omroep West een externe partij opdracht gegeven een scan uit te voeren naar de mate waarin de omroep aan de eisen van de AVG voldoet. Met de uitkomsten van deze scan is de omroep aan de slag gegaan om er voor te zorgen dat per 25 mei 2018 wordt voldaan aan deze wetgeving.
Belastingdienst
Medio 2017 heeft de belastingdienst een boekenonderzoek bij de omroep uitgevoerd. Daarbij lag de nadruk op alle facetten van de loonbelasting en btw. In het rapport naar aanleiding van dit onderzoek komt de belastingdienst tot de conclusie dat alle aangiften van de omroep worden gevolgd en zijn er verder ook geen nadere aanwijzingen aan de omroep gegeven.