Verslag van de Directie

Financiële resultaten: bekostiging, reclame-inkomsten en resultaat


In 2017 is de bekostiging van de omroep door OCW met 0,6% geïndexeerd waarmee deze is uitgekomen op 9.962.000 euro. Ten opzichte van 2016 is dit een vermindering van de bekostiging met 892.000 euro, het gevolg van de bezuinigingstaakstelling ad 952.000 euro enerzijds en saldering van de indexatie ad 60.000 euro anderzijds.
De reclame-inkomsten kwamen in 2017 uit op 1.620.000 euro, een stijging van 3% ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aandeel van de bovenregionale reclame, verkocht door Omroep Reclame Nederland (ORN), nam met 17.000 euro af tot 275.000 euro.
Ondanks de lichte stijging van de reclame-inkomsten ten opzichte van 2016, staan de reclame-inkomsten op de traditionele kanalen radio en televisie onder druk. Advertentiebestedingen verschuiven naar online. Vandaar dat Omroep West daar nadrukkelijk op heeft ingezet door op dit vlak commerciële samenwerking aan te gaan met de publieke regionale omroepen NH en RTV Rijnmond. Die samenwerking is noodzakelijk omdat volume (online bereik) een belangrijke parameter is om hier succesvol in te kunnen zijn en ORN de afgelopen jaren onvoldoende in staat is gebleken het potentieel hier ten behoeve van deze drie omroepen, te benutten. Overigens zijn online-inkomsten aanzienlijk bescheidener dan die op de traditionele kanalen.
De overige inkomsten namen ten opzichte van 2016 met 254.000 euro af tot een bedrag van 1.045.000 euro. De afname is vrijwel volledig terug te voeren naar een vermindering van de inkomsten op het gebied van de programma-gebonden eigen bijdragen.
In 2017 is door de omroep in totaal voor 295.000 euro in materiële vaste activa geïnvesteerd, minder dan in 2016 (387.000 euro). Zo is er onder meer geïnvesteerd in een nieuwe edit-omgeving en zijn vrijwel alle werkstations in het pand voorzien van een nieuwe pc.
Het resultaat van 2017 komt uiteindelijk uit op 56.000 euro positief. Dankzij de genomen maatregelen in 2016 heeft Omroep West kunnen anticiperen op de bezuinigingstaakstelling voor 2017 en is zij in staat geweest om de kosten tijdig in lijn te brengen met de (verminderde) inkomsten.
Het resultaat wordt na vaststelling toegevoegd aan de reserve media-aanbod, dat met een omvang van 8% onder de maximaal toegestane norm van 10% blijft. Per saldo zijn de jaarlijkse inkomsten voor Omroep West sinds 2011 met, naar schatting, 3,6 miljoen euro, oftewel 22% afgenomen.