Verslag van de Directie

Vooruitzichten 2018


Het vizier van de omroep is in 2017 gedraaid en gericht op ontwikkeling van de eigen organisatie ten gunste van een gemoderniseerde dienstverlening die aansluit bij de verwachtingen van de regionale gebruiker
Dat stond en staat centraal. In 2017 is een nieuwe missie, visie en langetermijnstrategie ontwikkeld voor de periode 2018-2021. De komende jaren (2018 en 2019) worden de daaruit voortvloeiende plannen uitgewerkt en geïmplementeerd.
Veel zal afhankelijk zijn van de financiële positie van de omroep en het vermogen de activiteiten te financieren.
De afgelopen jaren zijn de inkomsten van de omroep steeds verder teruggelopen. Omroep West is voor het grootste deel afhankelijk van subsidie-inkomsten en heeft geen directe invloed op deze inkomstenstroom. De overheid heeft sinds 2011 flink bezuinigd op de regionale omroepen, zo ook bij Omroep West.
Naast bezuinigingen zijn ook de overige inkomsten flink teruggelopen. De afname van reclamebestedingen op de traditionele kanalen radio en televisie, ten gunste van nieuwe media en online, vormen een trend in de hele mediabranche. Mede om die reden heeft Omroep West in haar Strategische Visie 2018-2021 inkomstenoptimalisatie tot een strategisch thema benoemd.
Met minder inkomsten, maar met even hoge verwachtingen van haar stakeholders, dient Omroep West nog effectiever en efficiënter met haar middelen om te gaan. Verder wordt onderzocht om waar mogelijk extra inkomsten te genereren, o.a. door betere in- en externe samenwerking. Daarnaast is Omroep West actief op zoek naar kansen in de markt om binnen de geldende wet- en regelgeving (Mediawet) de verminderde inkomsten te compenseren.
Dat de omroep, ondanks de daling van inkomsten met 3,6 miljoen, toch in staat is gebleken om zonder echt dramatische ingrepen de output kwantitatief min of meer op hetzelfde niveau te handhaven zegt veel, zo niet alles, over de flexibiliteit van de organisatie en de inzet van alle medewerkers.
In kwalitatieve zin lijdt de omroep wel steeds meer onder de financiële teruggang. Steeds minder was de omroep in 2017 in staat om bij alle relevante vergaderingen van colleges van B&W in de negen kerngemeenten en regio’s in het uitzendgebied aanwezig te zijn. Daarmee dreigt op de niet al te lange termijn een belangrijk instrument voor democratische controle op lokale en regionale politiek, verloren te gaan. Van echte achtergrond- of onderzoeksjournalistiek is bij de omroep al een aantal jaren geen sprake. Alleen thema’s als politiek en zorg konden journalistiek enigszins structureel op aandacht rekenen, zij het met een nadruk op de regio groot Den Haag.
Daar ligt komende jaren de werkelijke uitdaging – het met steeds krappere budgetten in stand houden van kwalitatieve lokale en regionale journalistiek. In termen van bedrijfsvoering doet de omroep er alles aan om mee te bewegen met de veranderingen in het medialandschap en het inkorten van de productieketen, in het streven journalistieke verschraling voor te blijven.
In 2018 wordt er ook verder gevolg gegeven aan de uitkomsten van de AVG scan. Per 25 mei 2018 wordt deze wetgeving van kracht en met externe hulp wordt hard gewerkt aan de tijdige invoering van de benodigde maatregelen en procedures.
Dat geldt ook ten aanzien van de beleidsregels Governance & Interne beheersing. Omroep West volgt waar nodig de adviezen op die uit de door externe adviseurs uitgevoerde evaluaties zijn gekomen, zodat de omroep in 2018 aan deze beleidsregels kan voldoen.
De voor 2018 toegekende bekostiging is na indexatie van 1,4% gesteld op 10.101.617 euro en vormt daarmee ongeveer 80% van de begrote inkomsten 2018. Omroep West kent een formatie in 2018 van 75,7 FTE.
Het investeringsbudget 2018 is gesteld op 500.000 euro en zal voornamelijk worden ingezet voor technische voorzieningen.
De directie spreekt zijn erkentelijkheid uit naar alle medewerkers, leden van het Programmabeleid Bepalend Orgaan en aan de Raad van Commissarissen, voor hun inzet, betrokkenheid en vertrouwen in het afgelopen jaar.
J.G. Milo
Directeur Omroep West