Verslag van de Ondernemingsraad

Cultuur bij de omroep


De Ondernemingsraad van Omroep West heeft in 2017 het traject afgerond over de cultuur bij de omroep. Eind 2016 was dit traject in gang gezet onder leiding van Otto Pieter Banga. Hij heeft op verzoek van de OR gesprekken gevoerd met medewerkers. De conclusies daaruit zijn gedeeld tijdens een personeelsvergadering.
Verder is de OR nauw betrokken geweest bij het traject voor de bepaling van de nieuwe visie en het strategie-project waarbij de pijlers van de toekomst van de omroep neergezet zijn.
In 2017 is in overeenstemming met de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) en met ons eigen regelement de voltallige OR afgetreden omdat de zittingstermijn verlopen was. Alle leden van de OR hebben zich herkiesbaar gesteld. Ook zijn personeelsleden van alle afdelingen per e-mail gevraagd zich aan te melden als lid van de OR. Omdat niemand binnen het bedrijf zich aanmeldde als kandidaat, zijn alle leden automatisch herkozen en waren verkiezingen niet nodig. De OR heeft ook nauwlettend de gebeurtenissen rond de vorming van de RPO gevolgd.
Eind 2107 kreeg de OR een adviesaanvraag met betrekking tot de Samenwerkingsovereenkomst (SWOK). De SWOK regelt de bevoegdheden van de RPO met de individuele omroepen. Binnen de SWOK zijn de volgende onderwerpen belangrijk: meerjaren begroting, concessie beleidsplan en prestatie afspraken. Daarover heeft de OR juridisch advies ingewonnen.
Verder heeft de OR een brief gestuurd aan de Eerste Kamer en aan de toenmalig staatssecretaris Sander Dekker om het belang van de Regionale Omroep te benadrukken.
De Ondernemingsraad van Omroep West
Nawal Bakkali, Vincent van Delft, Herman Nanninga, Alexander Gorsen en Leo van der Heide (voorzitter)