Verslag van de Raad van Commissarissen

Veel nieuwe regels


Nadat er eind 2016 een (voorlopig) definitief einde kwam aan de onzekerheid rond het al of niet samenvoegen van de regionale omroepen binnen één organisatie met de oprichting van de Regionale Publieke Omroep (RPO) en het tegelijkertijd zelfstandig blijven van de regionale omroepen, kwam de Rijksoverheid in 2017 o.a. via OCW en het commissariaat voor de media weer met veel nieuwe regels waaraan de omroep moet voldoen.
Aangescherpte regelgeving rond governance en risicobeheersing, de onduidelijkheid over de status van de wet DBA en het gegeven dat er in mei 2018 met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingrijpende privacywetgeving ingaat. Dit naast verdergaande bezuinigingen met een verlaging van de bekostiging met € 952.000, waarmee de inkomsten van de omroep sinds 2011 met ongeveer 3,6 miljoen euro zijn afgenomen.
Een krimpend personeelsbestand moet een toenemend deel van zijn werkcapaciteit besteden aan het naleven van voorschriften en aan het opstellen van rapporten volgens streng vastgestelde regels.
De discussie rond de toekomst van de omroepen in de jaren 2014 -2016 heeft veel van de omroep gevraagd. Het opstellen van reorganisatieplannen kostte veel tijd en het nagestreefde eindresultaat was onduidelijk. Begrijpelijk dat onder het personeel grote onzekerheid bestond over de toekomst, mede in het licht van aangekondigde verdere bezuinigingen, wat uiteindelijk eind 2016 voor veel interne onrust zorgde.
Met waardering en respect kijken we terug op de veerkrachtige wijze waarop de medewerkers en de directie van Omroep West in 2017 uit dit dal omhoog wisten te komen. Hulde hierbij aan de Ondernemingsraad die op duidelijke wijze besloot het belang van de onderneming de hoogste prioriteit te geven.
In de eerste plaats werd besloten om te gaan werken aan een nieuwe langetermijnstrategie. Dit om de nieuwe ontwikkelingen (zie boven) maar ook de veranderingen in het medialandschap aan te pakken.
De strategie werd een project waaraan alle medewerkers mee deden. In het laatste kwartaal verscheen de ‘Strategische Visie Omroep West 2018-2021’. Wij kunnen vaststellen dat vrijwel iedereen zich mede-eigenaar kan voelen van dit plan.
In de tweede plaats werden maatregelen genomen om de nieuwe bezuinigingen op te vangen. De Jaarrekening 2017 en Begroting 2018 laten zien dat het goed is gelukt. Dat heeft helaas arbeidsplaatsen gekost, maar West heeft zich ingespannen om het zo pijnloos mogelijk te doen. Wij menen dat het met Omroep West goed gesteld staat om de komende jaren in te gaan.
Onze Raad heeft in 2017 zesmaal vergaderd, in aanwezigheid van de directeur. Zij heeft tweemaal het overleg tussen Ondernemingsraad en Directie bijgewoond en is positief over het overlegklimaat.
Wij hebben aandacht besteed aan het voldoen door de organisatie aan de bestaande regels en aan de kwaliteit van beheer, leiding en gedrag. Daarbij heeft de Raad ook geconstateerd dat de organisatie voortvarend aan de slag is gegaan met de aangescherpte regelgeving rond governance en risicobeheersing.
Ook heeft de Raad zichzelf geëvalueerd, bijgestaan door het bureau Improven. Daarnaast heeft de Raad het bestuur en het wederzijds functioneren besproken. Tenslotte heeft onze Raad aandacht besteed aan het vertrek van hoofdredacteur Renzo Veenstra en aan de tijdelijke vervulling van de vacature. Bij al onze beraadslagingen en besluiten stond vanzelfsprekend altijd de redactionele onafhankelijkheid voorop.
Wat betreft achtergrond en deskundigheid van de leden van onze Raad willen wij in grote lijnen vermelden: bestuur van grote ondernemingen en organisaties, financiering, bankwezen, wetgeving en parlement, conventionele en nieuwe media, administratie, automatisering en controle. Een rooster van aan- en aftreden vindt u in het directieverslag.
Het jaar 2017 was voor West niet gemakkelijk. Wij spreken de verwachting uit dat 2018 een nieuw elan zal laten zien. Wij danken directie, staf en medewerkers voor hun inzet en voor de opbouwende wijze waarop de vele uitdagingen van 2017 tegemoet werden getreden.
Dr. N. de Voogd (vz)
Mr. F. Koemans
A.D. Bakker, B.Sc.