Jaarverslag 2020

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant


Ons oordeel
Het samengevatte financieel verslag 2020 van Stichting Regionale Omroep West te ‘s-Gravenhage is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2020 van Stichting Regionale Omroep West.
Naar ons oordeel is het samengevatte financieel verslag 2020 in alle van materieel belang zijnde opzichten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2020 van Stichting Regionale Omroep West op basis van de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.
Het samengevatte financieel verslag bestaat uit:
  1. de samengevatte balans per 31 december 2020; en
  2. de volgende samengevatte overzichten over 2020: de exploitatierekening en het kasstroomoverzicht.
  3. overzicht bezoldiging topfunctionarissen.

Samengevatte jaarrekening
Het samengevatte financieel verslag bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW), het Handboek Financiële Verantwoording Regionale Publieke Media-instelling en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het kennisnemen van het samengevatte financieel verslag kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Regionale Omroep West en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en de gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 23 april 2021.
De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2020 van Stichting Regionale Omroep West in onze controleverklaring van 23 april 2021.
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor het samengevatte financieel verslag
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de gecontroleerde jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van het opstellen van het overzicht.
Onze verantwoordelijkheden
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of het samengevatte financieel verslag in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.
Den Haag, 5 mei 2021
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,
w.g. N.W.A. van Nuland RA