Financieel verslag 2020

Grondslagen voor de financiële verslaggeving


Algemeen
Stichting Regionale Omroep West is ingeschreven onder KvK nummer 41152262. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Regeling financiële verantwoording voor regionale publieke media-instellingen en de RPO.
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2019 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde de vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken.
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
Covid-19
Ten tijde van het opmaken van dit verslag zijn de gevolgen van Covid-19 zichtbaar in Nederland en zullen ook in 2021 de gevolgen merkbaar zijn. Inkomstentechnisch staan de reclame-inkomsten onder druk, maar vormen deze slechts een klein aandeel van de totale inkomsten. De continuiteit van de organisatie is hierdoor niet in het gedrang.
De lockdown vereist dat zo veel als mogelijk, medewerkers van huis uit werken. Stichting Regionale Omroep West heeft dit voor zijn medewerkers zo goed als mogelijk gefaciliteerd, waardoor de bedrijsprocessen zijn geborgd en productie kan blijven plaatsvinden.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
Financiële vaste activa
Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien in deelnemingen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden deze gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde. Deze is berekend door de activa, voorzieningen en schulden te waarderen en het resultaat te berekenen op basis van de voor de moedermaatschappij geldende waarderingsgrondslagen. Voor ingehouden winsten van tegen netto-vermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen, waarover de stichting niet vrij kan beschikken, wordt een wettelijke reserve gevormd.
  • De participaties in commanditaire vennootschappen zijn gewaardeerd op verkrijgingsprijs
  • De leningen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Voorzieningen
De debiteuren voorziening wordt opgenomen tegen de nominale waarde. De overige voorzieningen worden berekend rekeninghoudend met een rekenrente van één procent.
Pensioen
De pensioenkosten worden verwerkt in overeenstemming met Richtlijn 271.3. Deze verwerkingswijze sluit aan op de risicoverdeling tussen de betrokken partijen bij de pensioenregeling. De Stichting Regionale Omroep West heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen bij het bedrijfstakpensioenfonds. De aan de pensioenuitvoerder betaalde premies zijn als last in de winst- en verliesrekening verantwoord.
PNO Media had eind december 2020 een beleidsdekkingsgraad van 90,4%. De ‘beleidsdekkingsgraad’ is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden. De actuele dekkingsgraad is in december gestegen van 94% naar 95%.
Grondslagen voor de resultaatsbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft Omroep West zich gehouden aan de Beleidsregels toepassing WNT.
Netto-omzet
De netto-omzet betreft de opbrengst voor de aan afnemers (derden) geleverde goederen en diensten en subsidies, onder aftrek van toegestane kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa.
Directe kosten media-aanbod
De directe kosten omvatten de personele kosten van eigen medewerkers en overige medewerkers, de facilitaire kosten en de overige programmakosten.
Organisatiekosten
Alle kosten van de regionale publieke media-instellingen en RPO die niet rechtstreeks samenhangen met de kernactiviteiten van de organisatie en dus verband houden met ondersteunende activiteiten, worden aangemerkt als organisatiekosten.
Bartering
Na afloop van een boekjaar worden bartertransacties verantwoord in de exploitatierekening. Baten uit bartering dienen afzonderlijk te worden verantwoord in de exploitatierekening op basis van de geldelijke waarde van de ontvangen goederen of diensten. De lasten worden opgenomen onder de relevante kostenposten in de exploitatierekening op basis van de geldelijke waarde van de geleverde goederen of diensten. De omvang van de baten wordt bepaald op de reële waarde van de ontvangen zaken of diensten, vermeerderd of verminderd met eventuele ontvangen of betaalde liquide middelen of activa die op zeer korte termijn liquide te maken zijn.
Indien de reële waarde van de ontvangen zaken of diensten niet betrouwbaar kan worden bepaald, worden de baten bepaald op de reële waarde van de geruilde zaken of diensten, vermeerderd of verminderd met eventuele betaalde of ontvangen liquide middelen of activa die op zeer korte termijn liquide te maken zijn.
In de exploitatierekening worden de baten en lasten van alle bartertransacties verantwoord, ongeacht de aard en reële waarde van de bartertransactie. Voor de volledigheid wordt hierbij vermeld dat dit in tegenstelling is tot de RJ (RJ 270.108), waarbij een bartertransactie met een gelijke aard en reële waarde niet wordt beschouwd als een transactie die een opbrengst genereert.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) intrest.
Grondslagen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en eventueel de rekening-courant schuld bij de bankier. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.