Verslag van de Directie

Organisatie - Raad van Toezicht


De SROW kent een toezichthoudend orgaan in de vorm van een raad van toezicht (RvT). De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RvT van Omroep West zijn vastgelegd in de statuten van de SROW, het reglement van de raad van toezicht, het directiereglement en, waar van toepassing in het redactiestatuut.
De RvT van Omroep West bestaat uit maximaal vijf en momenteel vier leden. In 2020 is de samenstelling gewijzigd: de heer mr. A.M.H.TH. (Fon) Koemans is in verband met het verstrijken van zijn zittingstermijnen op 4 september 2020 afgetreden als lid van de raad. Per die datum is hij opgevolgd door mevrouw K. (Kim) Smit. Omroep West is de heer Koemans veel dank verschuldigd voor zijn inzet en betrokkenheid door de jaren heen.
Naast mevrouw Smit maken de heren mr. H.J.A.(Harro) Knijff (voorzitter), A.D. (Bert) Bakker en J.C. (John) Simons deel uit van de raad.
Het bestuur wordt gevormd door één statutair directeur, de heer Ing. J. G. (Gerard) Milo die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de omroep. Medio 2021 zal Gerard Milo in verband met zijn pensionering worden opgevolgd door Henk Lemckert (52), nu nog directeur van Omroep Brabant.
Hoofdredacteur is de heer drs. H.F. (Henk) Ruijl. De omroep kent verder de afdelingen Techniek en Verkoop, en stafdiensten voor Marketing & Communicatie, P&O en Financien. Naast de genoemde afdelingen kent Omroep West nog een redactieraad (RR) en Ondernemingsraad (OR).
Het managementteam wordt gevormd door de directie, de hoofdredacteur en de hoofden van de andere afdelingen, het zogeheten Omroepoverleg, wat zorgt voor een effectieve en efficiënte overlegstructuur en informatievoorziening. De journalistieke onafhankelijkheid is geregeld in een tussen directie en hoofdredactie overeengekomen redactiestatuut.
Conform artikel 2 van de wet op de Ondernemingsraden heeft Omroep West een ondernemingsraad ingesteld welke bestaat uit een vijftal personen, samengesteld vanuit diverse geledingen van het bedrijf.
De Redactieraad (RR) bestaat uit een vijftal verkozen redactiemedewerkers en heeft als taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van de hoofdredacteur over alle wezenlijke aangelegenheden die van belang zijn voor het functioneren van de redactie, voor zover zij niet in de bevoegdheden treden van de ondernemingsraad.
De Regionale Mediaraad (RMR) bestaat uit tien leden en een onafhankelijk voorzitter en voert vanuit de Mediawet en de statuten opgedragen taken en verantwoordelijkheden uit. Die taken omvatten primair de vaststelling, evaluatie en toetsing op uitvoering van het jaarlijkse programma- en media-aanbod. In november 2020 heeft de heer Frans Walvis, na bijna 14 jaar in twee termijnen als voorzitter van de raad te hebben gefungeerd, afscheid van de RMR en de omroep genomen. Omroep West is de heer Walvis veel dank verschuldigd voor zijn belangeloze inzet en betrokkenheid. De heer Walvis is in de RMR als onafhankelijk voorzitter opgevolgd door de heer Jan Bustin.
Sinds 2014 wordt de omroep via het Commissariaat voor de Media door het ministerie van OCW gefinancierd.
Covid-19
De activiteiten van de omroep stonden in 2020 voor een groot deel in het teken van de coronacrisis. Sinds medio maart 2020 is de omroep in lockdown, waarbij het overgrote deel van de medewerkers hun werkzaamheden thuis uitvoeren, of de omroep alleen incidenteel bezoeken voor het ophalen of terugbrengen van faciliteiten als camera’s, auto’s en dergelijke. Redactioneel en vanuit de afdeling techniek is er een minimale bezetting om er zorg voor te dragen dat uitzendingen inhoudelijk en technisch door kunnen gaan. Er worden geen bezoekers of gasten ten behoeve van programma’s ontvangen en een van de studio’s is omgebouwd tot een afgesloten en verzegelde noodstudio, voor het geval er zich een corona-uitbraak bij de omroep zou voordoen en het hele gebouw voor langere of kortere tijd in lockdown zou moeten. Tot aan het opstellen van dit verslag hebben zich echter geen coronagevallen binnen de omroep voorgedaan.
In financiële zin leek de crisis een dramatische ontwikkeling voor de omroep met zich mee te brengen. Vooral de verkoop van reclamezendtijd leek in eerste instantie meer dan gehalveerd te worden. Veel opdrachtgevers zagen zich genoodzaakt al aangegane verplichtingen te annuleren of uit te stellen en nieuwe opdrachten bleven uit.
Omroep West heeft, in afstemming met de collega omroepen binnen de RPO, geen beroep gedaan op door de overheid geboden steunmaatregelen zoals de NOW, op grond van de zekerheid dat bekostiging door OCW voor 2020 toereikend zou zijn om in doorbetaling van lonen te kunnen voorzien. De lockdown maatregelen van de omroep en die van de overheid leidden er bovendien toe dat een aantal redactionele activiteiten en redactionele inzet bij evenementen geen doorgang konden vinden. Het financiële effect daarvan heeft de achterblijvende reclame-inkomsten gecompenseerd.
De Covid-19 lockdown-maatregelen bij de omroep zijn nog steeds van kracht.