Verslag van de Directie

Financiën


In 2020 was sprake van een indexering van de bekostiging door OCW van 1.73% waarmee de bekostiging uitkwam op 10.537.000 euro (2019: 10.357.000 euro).
De reclame-inkomsten kwamen in 2020 uit op 1.036.000 euro, 427.000 euro lager dan in 2019 werd gerealiseerd. Het aandeel van de bovenregionale reclame verkocht door Omroep Reclame Nederland (ORN) steeg licht in 2020 met 18.000 euro tot 222.000 euro. De online samenwerking die Omroep West had met RTV NH en RTV Rijnmond is medio 2020 opgegaan in de online samenwerking die de andere RPMI’s hadden binnen ORN. Dankzij deze samenwerking is het aandeel ORN in de omzet 2020 licht gestegen.
De overige inkomsten zijn ten opzichte van 2020 licht gestegen met 33.000 euro tot een bedrag van 988.000 euro. Deze stijging kan voornamelijk worden verklaard door enerzijds een daling in de barterinkomsten, maar anderzijds een stijging van de projectsubsidie van het project samenwerken in de regio van OCW verantwoord.
In 2020 is er door de omroep in totaal voor 787.000 euro in materiele vaste activa geïnvesteerd, meer dan in 2019 (548.000 euro). Zo is er onder meer geïnvesteerd in de klimaatinstallatie van het pand, een geheel nieuwe storage omgeving en de ICT infrastructuur.
Het resultaat van 2020 komt uiteindelijk uit op een positief resultaat van 330 euro. Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserve media aanbod die met een omvang van 867.000 euro (=7%) onder de maximaal toegestane norm van 10% blijft.
Omroep West bewaakt haar liquiditeitspositie door middel van het periodiek opmaken van een liquiditeitsbegroting en ziet erop toe dat er steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast doet Omroep West aan actief crediteuren- en debiteurenbeheer en actief beheer van werkkapitaal. Omroep West maakt daarbij geen gebruik van financiële instrumenten. Overtollige liquiditeiten worden op een spaarrekening gezet. Gemiddeld had Omroep West in 2020 80 FTE in dienst (2019: 77 FTE). Per 31 december 2020 waren dit 83 FTE.
Bedrijfsvoering
Ten behoeve van een goede (financiële) beheersing kent Omroep West een adequaat werkende inrichting van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). Hieronder verstaat Omroep West onder andere het zorgdragen van een juiste functiescheiding, een planning & control cyclus en de aanwezigheid van een contractenregister.
Maandelijks worden er meerdere rapportages opgemaakt waarin financiële en kwalitatieve kengetallen zijn opgenomen en intern verstrekt en besproken met de diverse verantwoordelijken.
Omroep West kent meerdere regelingen inzake ethisch handelen. Zo is er een klokkenluidersregeling welke op het intranet is gepubliceerd, en is er een interne- en externe vertrouwenspersoon benoemd waar medewerkers, zoals beschreven in het protocol, met hun melding terecht kunnen. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks verslag uit over het voorgaande jaar aan de bestuurder. Dit verslag wordt tevens besproken met de ondernemingsraad.
Er is een compliance-regeling opgenomen waarin zaken worden beschreven zoals het omgaan met geschenken en zakelijke eigendommen. Het reglement nevenfuncties beschrijft de stappen (conform vastlegging in de cao) hoe te handelen indien er sprake is van een nevenfunctie.
MVO
Omroep West hanteert geen formele code ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Desondanks bestaan er bij Omroep West diverse initiatieven op dit vlak. Zo biedt Omroep West jaarlijks reguliere stageplaatsen en meerdere leerwerkplekken voor personen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kent Omroep West ook een tweetal ervaringsplaatsen voor mensen met een verstandelijke beperking.
Een ander initiatief betreft het ‘vergroenen’ van het pand en wagenpark. Zo is 80% van het algemeen inzetbare wagenpark ‘groen’. Daarnaast heeft Omroep West de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om het pand verder te vergroenen. Voorbeelden zijn het aanbrengen van lichtsensoren en ledverlichting. Omroep West heeft de status van Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).
Risicomanagement
In oktober 2020 heeft het Managementteam van Omroep West de strategische risico’s voor 2021 herijkt en geactualiseerd, en gekoppeld aan de strategische doelstellingen en risicobereidheid van Omroep West.
Om onze maatschappelijke taak te vervullen, transparant te zijn én in control, is bewust omgaan met risico’s voor Omroep West een must geworden. Na een periode van bijna 2 jaar strategisch risicomanagement toe te passen op de bedrijfsvoering van Omroep West, is de volwassenheid in het herkennen en benoemen van, het denken in en acteren op strategische risico’s door het MT enorm toegenomen.
En hoewel risicomanagement inmiddels een bekend begrip geworden is, leert de ervaring tegelijkertijd dat het op een integrale wijze grip krijgen op risico’s en risicomanagement inbedden in de dagelijkse business van Omroep West nog steeds de nodige inspanningen vergt. Omroep West is zich ervan bewust dat het toepassen van risicomanagement niet alle risico’s kan voorkomen, maar wel kan bijdragen tot het weloverwogen omgaan met risico’s zodanig dat het Managementteam beter is voorbereid als een risico zich onverhoopt voordoet.
Het coronavirus houdt Nederland (en daarmee ook Omroep West) nog stevig in de greep. Tijdens de herijking van de strategische risico’s is ook stilgestaan bij de mogelijke directe en indirecte risico’s (en lange termijn gevolgen) van deze pandemie voor Omroep West.