Verslag van de Regionale Mediaraad

De samenstelling van de RMR per ultimo 2020


De Regionale Mediaraad van Omroep West beschikt over een rooster van aftreden.
De RMR bestaat, conform de Statuten van Omroep West en haar eigen reglement, uit twaalf leden; elf leden die primair een stroming vertegenwoordigen en een onafhankelijk voorzitter. Er is ultimo 2020 één vacature.

De leden zijn benoemd, resp. herbenoemd voor een periode van vier jaar. De leden kunnen, behoudens bijzondere omstandigheden, één keer herbenoemd worden. Er bestaat een vacature voor de Stroming Milieu- en Natuurorganisaties.
De rol van vicevoorzitter van de RMR moet in 2021 nog ingevuld worden.
De RMR zal voortdurend alert zijn om de personele invulling goed te doen aansluiten op de maatschappelijke verhoudingen binnen het verzorgingsgebied Zuid-Holland-noord.
De goede contacten tussen de Regionale Mediaraad, directie, hoofdredactie en de raad van toezicht (RvT) zijn voortgezet. Er is wederzijds respect voor de eigen rollen.
Jan Bustin
Onafhankelijk voorzitter van de RMR
Frans Walvis
voormalig Onafhankelijk voorzitter
De bijeenkomsten van RMR vonden in 2020 digitaal plaats. Hierboven een screenshot van een van de vergaderingen, waarin een deel van de RMR zxichtbaar is, dit zijn van links naar rechts: de heer D. Maddoe, mevrouw D. Westphal, de heer C. Struijk, mevrouw N. Carolus-Zomer, de heer J.L.P. Bustin, de heer M. Jochemsen, de heer R. Leenheer, De heer A. Spaanderman, mevrouw M. Kersten en mevrouw L. Smit