Verslag van de Directie

Vooruitzichten 2021


Allereerst zijn de vooruitzichten voor 2021 deels afhankelijk van de wijze waarop de coronacrisis zich verder ontwikkelt. Op het moment van opstellen van dit verslag is nog steeds sprake van een aangescherpte lockdown, inclusief avondklok. Dat maakt de uitvoering en haalbaarheid van een aantal plannen en activiteiten, vooral in redactionele zin, onzeker.
Waar die onzekerheid zich zal voordoen is nog niet aan te geven, maar gelet op de ervaringen het afgelopen jaar zullen commercie(inkomsten) en evenementen(inkomsten en uitgaven) hier het meeste mee te maken krijgen. Desalniettemin is het niet de verwachting dat de omroep daardoor in financiële problemen zou hoeven komen. De continuering van de bekostiging door het Rijk in 2021 en het bestaande behoudende financiële beleid van de omroep bieden hiervoor voldoende zekerheden.
Door de coronacrisis is de verdere implementatie van de ontwikkelde strategische visie wat gestagneerd. Nu redactioneel zo’n 80% is geïmplementeerd en daar lering uit is getrokken, is voor 2021 een mid-life update voorzien, waarin definitief de stap naar online als primair (nieuws)medium en daarmee de nieuws-basis voor radio en televisie, wordt gezet.
De samenwerking met de NOS en met lokale omroepen zal verder worden uitgebouwd, onder andere op basis van 4,1 miljoen euro extra door OCW hiervoor aan NPO, RPO en NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroepen) beschikbaar te stellen subsidie.
De RPO zal samen met de RPMI’s het eerste deel van de concessieperiode evalueren. Daarbij wordt vanaf 2021 de tussen OCW en de RPO gesloten prestatieovereenkomst ook voor de individuele omroepen van kracht.
Bestuurlijk is de belangrijkste verandering de aanstelling van een nieuwe bestuurder door de Raad van Toezicht in verband met de pensionering, per 1 september 2021, van de huidige bestuurder.
Begin 2021 zullen er verkiezingen voor de Ondernemingsraad worden georganiseerd.
In de tweede helft van 2021 zal er een beslissing (dienen te) worden genomen over de toekomstige huisvesting van de omroep. Dit in verband met het aflopen van de huurtermijn van de huidige locatie per 1/1/2023 en het in achtnemen van een opzegtermijn van 12 maanden.
De toegekende bekostiging is na indexatie van 1.5% gesteld op 10.695.000 euro en vormt daarmee ongeveer 83% van de begrote inkomsten 2021. Omroep West kent een formatie in 2021 van 87 FTE.
Het investeringsbudget 2021 is gesteld op 675.000 euro en zal voornamelijk worden ingezet voor technische en facilitaire voorzieningen.
De directie spreekt zijn erkentelijkheid uit aan alle medewerkers, leden van het Regionale Mediaraad en aan de raad van toezicht, voor hun inzet, betrokkenheid en vertrouwen gedurende het afgelopen jaar.
J.G. Milo
Directeur/bestuurder Omroep West