Verslag van de Regionale Mediaraad

Het jaar 2020 is een heel bijzonder jaar geworden door de coronapandemie. Niet alleen hebben we voor het eerst in de geschiedenis van de Regionale Mediaraad Omroep West (RMR) een elektronische vergadering gehouden. Alle RMR vergaderingen in 2020 zijn virtueel, via Teams georganiseerd en verlopen. Een nieuwe ervaring waaraan alle leden zich snel hebben aangepast, maar we hopen, dat we in de toekomst ook weer met elkaar fysiek om één vergadertafel kunnen plaatsnemen.

Zeker net zo bijzonder is, dat de RMR in december 2020 voor het eerst in uitgebreide, verder versterkte samenstelling bijeen kwam. Er zijn twee leden bijgekomen in de RMR vanuit het Programma Beleidsbepalend Orgaan van de Stadsomroep Den Haag (PBO). Het PBO hield daarmee op te bestaan. Er is geborgd, dat er aandacht zal zijn en blijven voor meer specifieke Haagse accenten, enerzijds via de gecreëerde extra Stroming Haagse Wijken en Buurten en anderzijds via een subcommissie binnen de RMR met een eigen vergaderschema.
Het programmabeleid heeft wederom centraal gestaan in de vergaderingen en andere activiteiten van de Regionale Mediaraad van Omroep West (RMR). Centraal in 2020 stond de uitvoering en aanscherping van de missie, visie en plannen uit de ‘Strategische Visie Omroep West 2018-2021’. De ‘Samenvatting Blauwdruk vernieuwd Omroep West’ heeft daarbij een belangrijke rol vervuld. Onveranderd is Omroep West dé multimediale leverancier van content in haar verzorgingsgebied en wil dat samen (blijven) doen met het publiek, de partners en de collega’s. De aandacht voor meer regionale journalistiek in de kerngebieden van Omroep West is gerealiseerd door meer journalisten te detacheren en te laten samenwerken met plaatselijke omroepen in het verzorgingsgebied.
De RMR hanteert bij haar werkzaamheden en afwegingen zowel het Concessiebeleidsplan, de Strategische Visie, de Blauwdruk en haar aangepast eigen Huishoudelijk Reglement als leidraad.
‘Story first en online is het primaire kanaal’ is het adagium voor de redactie. Via onafhankelijke journalistiek maakt Omroep West verhalen die beroeren en die er toe doen. Wij hebben veel respect voor alle journalisten, die soms onder heel lastige omstandigheden hun werk moeten doen.
De contacten met de Hoofdredactie waren in 2020 onveranderd intensief, transparant en hoogwaardig van inhoud. Het vaste aanspreekpunt van de RMR was de hoofdredacteur, de heer Henk Ruijl. Hij was bij alle RMR vergaderingen aanwezig.
Dit Publieksverslag heeft de functie van inhoudelijke verantwoording, zoals vastgelegd in de Mediawet. Bij de opstelling van dit Publieksverslag is gebruik gemaakt van de in 2018 uitgegeven ‘Handleiding Regionale Mediaraad’.
De Mediawet, het Concessiebeleidsplan, het Huishoudelijk Reglement en de Handleiding Regionale Mediaraad zijn bij alle leden van de Regionale Mediaraad van Omroep West bekend.