Verslag van de Regionale Mediaraad

Vergaderingen


De RMR kwam in 2020 vier keer in Teams-vergaderingen van ongeveer anderhalf uur bijeen. Van alle vergaderingen is een verslag gemaakt. Die verslagen zijn in de volgende vergadering op de agenda geplaatst, besproken en vastgesteld. De opkomst van de leden tijdens de elektronische vergaderingen was onveranderd hoog. Bij alle vergaderingen was de hoofdredactie aanwezig. De directie was aanwezig in de vergadering van december.
Tijdens één RMR vergadering hebben we zeer uitgebreide en informatieve presentaties gekregen van twee journalisten over de rollen en functies van sociale media in de nieuwsdistributie van Omroep West.
De RMR heeft de wettelijke taak om het media-aanbodbeleid van Omroep West vast te stellen en de uitvoering te controleren. Dat betekent, dat de RMR van Omroep West in zijn vergaderingen:
 1. Eenmaal per jaar het programmabeleid vaststelt
 2. Eenmaal per jaar zich een oordeel vormt over de uitvoering van het programmabeleid
 3. Tweemaal per jaar programma’s bespreekt, beluistert en internet intensief raadpleegt om tot een oordeel te kunnen komen
Wellicht ten overvloede vermelden we, dat de RMR gaat over het media-aanbodbeleid. De RMR gaat niet over de programma-inhoud. Sinds medio 2013 hanteert de RMR een zelf ontwikkelde methodiek om te bezien of de programmering van Omroep West in de breedte voldoet aan de wetgeving. Deze methodiek is in de jaren daarna verfijnd. In 2020 is een grondig herziene methodiek ingesteld, op voorstel van een werkgroep vanuit de RMR. Er is nu sprake van een methodiek 2.0. De RMR beschouwt de methodiek als een integraal en onmisbaar onderdeel van haar werkzaamheden en evaluaties.
Beoordeling media-aanbodbeleid
Naast ogen en oren voor de algemene ontwikkelingen in ons digitale medialand geeft de RMR zichzelf tweemaal per jaar de opdracht om:
 • Vooraf uitgekozen televisieprogramma’s te bekijken;
 • Vooraf uitgekozen radioprogramma’s te beluisteren;
 • Gedurende een vooraf uitgekozen week geregeld het online aanbod te bekijken.
De keuze voor de programma’s van radio en televisie, c.q., nieuws presentaties op sociale media is een coproductie van de RMR en de hoofdredactie.
Deze kijk- en luistermomenten worden getoetst aan het beleid dat Omroep West heeft vastgesteld en waarvan de RMR heeft geoordeeld dat het beleid voldoet aan de opdracht uit de Mediawet. De RMR hanteert in de herziene variant de volgende criteria waar het media-aanbod in zijn algemeenheid aan moet voldoen:
1. Actualiteit:
Actualiteit heeft betrekking op meerdere vlakken:
 • Letterlijke interpretatie van nieuws. Is het echt nieuws? Heeft het actualiteitswaarde?
 • Actualiteit binnen de doelgroepen. Is het iets wat er nu leeft bij de doelgroep?
 • Wordt er aan verdieping geven en/of duiding gedaan? Achtergrond, onderzoek, verantwoording?

2. Regio
Heeft het media-aanbodbeleid binding met de regio, en meer specifiek met de zes sub-regio’s?
3. Impact
Uitgaande van ‘Story first’: beroeren de verhalen van Omroep West?
 • Prikkelen? Doet het iets met je?
 • Raken? Raakt het je van binnen?
 • Spraakmakend? Zorgt het ervoor dat het een onderwerp van gesprek wordt voor jou?
 • Ergeren? Wind je je erover op? Ergert het je op een bepaald vlak?
 • etc.

4. Onafhankelijk
Is de aangeboden inhoud onafhankelijk?
 • los van commerciële invloeden
 • los van overheidsinvloeden
 • los van belanghebbenden

Dit betekent ook dat commerciële programmering zeker mogelijk is, echter dit dient dan duidelijk zichtbaar te zijn voor de doelgroep. Er mogen geen vragen zijn over of de inhoud onafhankelijk of commercieel tot stand is gekomen.
5. Diversiteit
Het is een omroep voor iedereen in de regio. Zien we ook iedereen in de programmering terug? Dit criterium is te toetsen door ons af te vragen: vinden wij in de programmering en in het totaalaanbod van Omroep West dat:
 • er een afspiegeling is van de regionale bevolking?
 • er diversiteit in het media-aanbod is?
 • diversiteit aan mensen is die we zien/horen?

Deze criteria zijn gedestilleerd uit de hierboven aangehaald strategische visie van Omroep West.
Oordeel media-aanbodbeleid
Op grond van de beoordelingen én op grond van de inhoudelijke discussie oordeelt de RMR dat het media-aanbodbeleid heeft voldaan aan de opdracht die de Mediawet aan Omroep West stelt. Hierbij wordt ook voldaan aan de norm dat minstens 50% uit programma-aanbod bestaat van informatieve, culturele en educatieve aard, dat betrekking heeft op de provincie, resp. het verzorgingsgebied van Omroep West.
Stromingen
Elk RMR lid onderhoudt relaties met zijn achterban. In de vergaderingen wordt op basis van kennis en argumenten met elkaar gediscussieerd, zonder last of ruggenspraak. De RMR leden stellen zich daarbij breder dan de eigen stroming op. Wij stimuleren dat. Vanuit de RMR worden aan de hoofdredactie gevraagd en ongevraagd adviezen gegeven. RMR leden treden ook regelmatig op als aandrager van informatie en nieuws, dat vanuit hun netwerk afkomstig is.