Verslag van de Raad van Toezicht 2020

2020 was voor omroep West een bewogen jaar. Voor alles stond het jaar in het teken van de coronapandemie. In een nieuwsorganisatie draait het om journalistiek. Alle functies zijn gericht op de totstandkoming van een relevante nieuwsvoorziening in de regio, of dat nou online is, op tv of op radio. Journalistiek is ook samenwerking, is erop uitgaan, mensen spreken, situaties bekijken, debat organiseren, gezamenlijk onderzoek doen. Heel veel aspecten daarvan waren door corona niet of maar beperkt mogelijk, althans in fysieke zin.

Toch is er sinds het allereerste begin van de coronacrisis door alle medewerkers tezamen gewerkt aan een volwaardige nieuwsvoorziening die er zijn mag. Juist in coronatijd is de behoefte aan betrouwbaar nieuws uit de regio groot en omroep West bood op alle platformen wat de inwoners van Zuid Holland mogen verwachten: betrokken verhalen over de gevolgen dichtbij. Dat moest voor velen vanuit het eigen huis, alleen achter het bureau, gelukkig wel gezegend met de huidige digitale mogelijkheden. Maar in verbinding met alle collega’s, die hun uiterste best deden om de rol van regionale omroep uitgerekend in een wereldwijde crisis als corona, toch waar te maken.
Dat is zonder enig voorbehoud uitstekend gelukt. Van dichtbij hebben wij kunnen zien hoe op alle niveaus in de organisatie is gezorgd dat Omroep West gewoon door kon functioneren. Als Raad van Toezicht hebben wij daarvoor een enorme waardering, vooral ook omdat we af en toe een kijkje achter de schermen konden nemen en weten hoeveel inspanningen een ieder zich daarvoor moest getroosten.
Ondanks de beperkingen bleef ook aandacht uitgaan naar het verder uitrollen van de strategische visie voor de omroep, die in eerdere jaren is ontwikkeld. Logischerwijs liepen sommige elementen daarvan enige vertraging op door de omstandigheden, maar door alle betrokkenen zijn ook hier nieuwe stappen gezet.
Voor de Raad van Toezicht zelf was 2020 ook een jaar van verandering. Na het aantreden van de nieuwe voorzitter en een nieuw lid eind 2019, namen we in het najaarvan 2020 afscheid van Fon Koemans als lid en financieel deskundige van de raad. We zijn hem enorm veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inspanningen. Ook zijn we verheugd dat Kim Smit zijn positie heeft willen invullen, ook in financieel opzicht.
Een verandering die al in 2020 zijn schaduw vooruitwierp is de komende pensionering van Gerard Milo als bestuurder/directeur van Omroep West, van wie in september 2021 na 17 jaar afscheid wordt genomen. Voor passende woorden van dank is het nu nog te vroeg. Voor de Raad van Toezicht was het zaak tijdig in te zetten op de werving van een nieuwe directeur. Tot ons geluk dienden zich eind vorig jaar een groot aantal uitstekende kandidaten aan, met wie in de afgelopen maanden gesprekken zijn gevoerd. Dat heeft geleid tot de benoeming van Henk Lemckert per 1 juni 2021, waarmee de raad zich uitermate gelukkig prijst.
De Raad van Toezicht weet zich steeds gesteund door het gehele omroepbedrijf en alle medewerkers bij zijn taak. Die steun kreeg in het coronajaar 2020 een digitaal reliëf, maar juist daarom spreken wij zonder enig voorbehoud onze welgemeende dank uit aan alle medewerkers van Omroep West, die het tot een eervol genoegen maken om onze functie te kunnen uitoefenen.
Aandachtspunten conform artikel 5.6 van de Beleidsregels van het Commissariaat voor de Media
Omroep West kent een toezichthoudend orgaan in de vorm van een Raad van Toezicht (RvT). De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RvT van Omroep West zijn vastgelegd in de statuten van de omroep, het reglement van de raad van toezicht, het directiereglement en, waar van toepassing in het redactiestatuut.
De RvT van Omroep West bestaat uit maximaal vijf en momenteel vier leden. Binnen de raad bestaat naast algemene management- en toezichthoudende deskundigheid, specifieke juridische deskundigheid, financiële deskundigheid en kennis van governance & risicobeheersing, media deskundigheid en deskundigheid op het gebied van digitalisering.
In 2020 is de samenstelling gewijzigd: de heer mr. A.M.H.TH. (Fon) Koemans is in verband met het verstrijken van zijn zittingstermijnen op 4 september 2020 afgetreden als lid van de raad. Hij is opgevolgd door mevrouw Kim Smit. De omroep is de heer Koemans veel dank verschuldigd voor zijn inzet en betrokkenheid.
De RvT vergaderde in 2020 vijf keer; leden van de raad woonden bovendien twee overlegvergaderingen (art. 24 WOR) met de ondernemingsraad bij.
Gezien de recente wijzigingen in de samenstelling van de raad heeft de raad besloten maar beperkt het eigen functioneren in 2020 te evalueren. Medio 2021 zal de raad, nadat de raad ten minste een jaar in de huidige samenstelling heeft gefunctioneerd, een uitgebreide zelfevaluatie ter hand te nemen.
Risicomanagement
Het risicomanagement van de organisatie is sinds 2018 een vast onderwerp voor directie en managementteam van de organisatie. De controle op de effectiviteit komt jaarlijks aan de orde bij de bespreking van de jaarrekening en management letter van de accountant. Specifieke aandachtspunten daaruit worden in de reguliere vergaderingen van de RvT met de bestuurder besproken en de eventuele maatregelen daaruit volgend, geëvalueerd. De raad heeft geconstateerd dat het bestuur en managementteam in 2020 goede voortgang hebben geboekt bij het verder inbedden van risicobeheersing als onderdeel van de operationele plannen van de omroep.
Redactiestatuut
De omroep kent een redactiestatuut waarin de scheiding van verantwoordelijkheden tussen bestuurder en hoofdredacteur is geregeld en de journalistieke onafhankelijkheid van de redactie is gewaarborgd. Verder kent de omroep een door de RvT benoemde Regionale Mediaraad (RMR) representatief voor de verschillende maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke stromingen in het uitzendgebied. De RMR doet jaarlijks schriftelijk verslag van haar werkzaamheden.
Wet Normering Topinkomens
De organisatie hanteert de WNT als kader en norm bij de beloning van bestuurder en toezichthouders.
Jaarrekening
De bestuurder van de omroep legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid in een bestuursverslag als onderdeel van de jaarrekening, waarin ook de financiële verantwoording is opgenomen. Een uittreksel hiervan wordt gedeponeerd bij de KvK. Op de website van de omroep wordt jaarlijks na vaststelling van de jaarrekening een interactief publieksverslag gepubliceerd met daarin de belangrijkste punten uit het bestuursverslag van de jaarrekening, een toelichting van de raad van toezicht, een sociaal jaarverslag en een verslag van de Ondernemingsraad, het verslag van de RMR en een uitgebreide verslaglegging van de belangrijkste redactionele activiteiten.
De Raad van Toezicht van Omroep West, in digitale vergadering bijeen. Met van links naar rechts de heer J.C. (John) Simons, de heer A.D. (Bert) Bakker, de heer mr. H.J.A.(Harro) Knijff (voorzitter) (geheel rechts), mevrouw K. (Kim) Smit en directeur/bestuurder de heer J.G. (Gerard) Milo