Verslag van de Directie

Strategie


Met het Concessie Beleidsplan ‘Liefde voor de regio’ als kader en uitgangspunt voor onze strategische visie, willen wij als regionale publieke omroep in onze operationele vertaling recht doen aan de kansen die elk kanaal biedt bij het maken van verhalen die beroeren. Wij streven daarbij naar een maximale opbrengst per kanaal (bereik, relevantie marktaandeel, reclame) in ons uitzendgebied.
Wij streven naar lokale en regionale verankering op basis van constructieve journalistiek. Hierbij kiezen wij voor story first en benoemen wij online & social tot onze primaire kanalen, radio en televisie in hun kracht benuttend, waarbij wij ons willen ontwikkelen van zender tot platform in samenwerking met lokale partners. De voornaamste risico’s hierbij liggen binnen de eigen organisatie (succes van de transitie), het lerend vermogen van de organisatie en de personele ontwikkeling.
Bijzondere aandacht verdiend het aspect ‘financiën’ en dan niet alleen de ambitie om een bedrijfseconomisch gezonde organisatie te zijn en blijven, maar vooral de beschikbaarheid van middelen om de geschetste ambities te kunnen realiseren. Sinds 2012 is er sprake van een trendmatige vermindering van inkomsten. De overheid (provincie Zuid-Holland en het Rijk) hebben de afgelopen jaren structureel bezuinigd op de regionale omroepen, zo ook bij Omroep West.
Omroep West is voor het merendeel afhankelijk van subsidie inkomsten en heeft geen directe invloed op deze inkomstenstroom. Naast bezuinigingen zijn ook de overige inkomsten flink teruggelopen. In het bijzonder vormen de afname van reclame-inkomsten op de traditionele kanalen radio en tv een negatieve trend in de mediabranche. Zolang er geen zicht is of komt op een structurele uitbreiding van de financiële middelen, brengt dit voor de haalbaarheid van de strategische ambities een zeer groot risico met zich mee.