Sociaal Jaarverslag

Organisatie


Stage- en werkervaringsplaatsen
In samenwerking met Middin werkt Omroep West met twee mensen die een beperking hebben en is zich hiermee bewust van haar maatschappelijke rol. Helaas hebben wij deze activiteiten tijdelijk moeten opschorten in verband met Covid-19.
Ieder jaar hebben wij ruimte voor een aantal stagiaires op de redactie en de afdeling MarCom. Dit jaar is dit echter slechts beperkt gebleven tot het eerste kwartaal.
Arbo
Het ziekteverzuimcijfer is gedaald van 6,81% naar 4,58%: een daling van 2,23% ten opzicht van het ziekteverzuimpercentage in 2019. Deze daling werd veroorzaakt door minder kortdurend verzuim en het aantal medewerkers dat middel- of langdurig arbeidsongeschikt was fors is afgenomen. De meldingsfrequentie is 0,70% in 2020, dit is een daling van 0,39% ten opzichte van 2019. Hoofd P&O, de huismeester en de leden van de Arbocommissie komen 2 à 3 keer per jaar bijeen
Vertrouwenspersoon
Er is een interne- en externe vertrouwenspersoon (een functionaris van de Arbodienst) aangesteld, waar medewerkers en freelancers met vraagstukken zoals beschreven in het protocol ongewenste omgangsvormen en de klokkenluidersregeling terecht kunnen. De vertrouwensperso(o)n(en) breng(en)t jaarlijks verslag uit over het voorgaande jaar aan de bestuurder. Dit verslag wordt tevens besproken met de ondernemingsraad.
BHV
In 2020 zijn de BHV-ers en ploegleiders niet op herhalingscursus geweest vanwege Covid-19. In 2020 hebben er geen incidenten plaatsgevonden waarbij de inzet van BHV-ers noodzakelijk was.